.

داریوش طاهرخانی

.

با کلیک تصویر زیر

حکایت های آموزنده

را بخوانید و نظر بدهید

 

 

 

نگاهی به شورایعالی نظام پزشکی در سالهای 1390 و 1391

 

 

 

 

نظام پزشکی

      

 

حاضرین در سایت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قوانین مرتبط با پروانه مطب و مجوز های دفتر کار

گردآوری: نظام پزشکی تاکستان

قوانين محل مطب پزشکان ،مصوب 1366

 ماده واحده – فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني وتجاري ملکي و اجاره اي بلامانع است .

 قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 18/5/1362

 ماده واحده – ازتاريخ تصويب اين قانون تأسيس هرنوع مطب و پلي کلينيک پزشکان و دندانپزشکان و متخصصين رشته هاي مختلف پزشکي و تغيير محل مطب نامبردگان از شهري به شهر ديگر بايد با اجازه وزارت بهداري و کسب پروانه ها باشد .
تبصره 1 – پزشکان و دندانپزشکان و متخصصين رشته هاي مختلف پزشکي که تا تاريخ تصويب اين قانون داراي مطب هستند موظف به درخواست پروانه مي باشند و وزارت بهداري مکلف است در محل هاي فعلي براي آنان پروانه صادر نمايد.
تبصره 2- پزشکان و دندانپزشکاني که از شروع جنگ تحميلي (1/7/1359)از محل هاي جنگي و ساير استانها تغيير محل داده و در تهران مطب احداث نموده اند ،پس از خاتمه جنگ ملزم به بازگشت به محل سابق خود مي باشند.
تبصره 3- آ ئين نامه اجرائي اين قانون ازتاريخ تصويب به مدت 3 ماه از طرف وزارت بهداري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

آئين نامه اجرائي قانون اجازه تأسيس مطب ،مصوب 17/11/1363 هيئت وزيران

 ماده 1- مطب به محلي اطلاق مي شود که پزشک درآن محل اعم از بخش خصوصي يا خيريه يا آزاد به طبابت مي پردازد .
تبصره- پزشکاني که در استخدام رسمي دولت بوده يا خواهند بود چنانچه خارج از ضوايط استخدامي در قبال پذيرفتن بيمار علاوه بر حقوق ، به هر عنوان دستمزدي دريافت دارند،محل کار آنان مطب تلقي مي شود.
ماده 2- منظور از کلمه پزشک در اين آئين نامه پزشکان ،دندانپزشکان و متخصصان رشته هاي مختلف پزشکي و دندانپزشکي مي باشد .
ماده 3- شهر محل طبابت ،عبارت از محدوده اي است که بر اساس تقسيمات کشوري بدين عنوان شناخته شده يا مي شود .
تبصره – بخش هاي تابع هر شهرستان جزء همان شهر به شمار مي رود .
ماده 4- کليه پزشکاني که در تاريخ تصويب قانون تأسيس مطب 18/5/1362 با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مطب داشته اند ،بايد ظرق سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه پرسشنامه مخصوصي را تکميل نمايند و همراه با چهار قطعه عکس به سازمان نظام پزشکي مرکز ارسال دارند . سازمان نظام پزشکي مرکز پس از تأييد پرسشنامه ها ،يک نسخه آن را به وزارت بهداري ارسال مي دارد تا پروانه مطب در همان شهر براي آنان صادر شود . در پرشسنامه مشخصات کامل فردي تحصيل ،نوع خدمت و سوابق خدمت قيد خواهد شد. وزارت بهداري مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از دريافت پرسشنامه هاي ارسالي سازمان نظام پزشکي ،پروانه مطب متقاضيان را صادر نمايد .
تبصره – پزشکاني که در فاصله تصويب قانون و تصويب اين آئين نامه مطب خود را از شهري به شهر ديگر انتقال داده اند ، درصورتي که حايز شرايط مندرج در اين آئين نامه باشند ، پروانه مطب براي شهر جديد جهت آنان صادر خواهد شد.
ماده 5- در متن پروانه ،نام ،نام خانوادگي ،شهر محل مطب و شماره نظام پزشکي ذکر مي شود .به هر پروانه شماره اي اختصاص داده خواهد شد که شامل کد شهر ،شماره نظام پزشکي و کد مخصوص خواهد بود.عنوان پروانه ،پروانه مطب خواهد بود که در بالاي پروانه ذکر مي گردد و به امضاي بالاترين مقام اجرايي وزارت بهداري يا قائم مقام او در امر صدور پروانه مي رسد اصل پروانه به نحو مقتضي براي پزشک ارسال مي شود .رونوشت يا فتوکپي پروانه به سازمان نظام پزشکي ارسال مي گردد تا در پرونده پزشک ضبط گردد .
ماده 6- براي پزشکاني که در تاريخ تصويب قانون اجازه تأسيس مطب 18/5/1362 با توجه به قوانين موضوعه ،حق طبابت آزاد داشته اند و لي به علت اشتغال در طرح خدمت تمام وقت دولتي يا ساير طرح هاي قانوني و يا استخدام در موسسات دولتي اعم از لشکري و کشوري از اين حق استفاده نکرده اند ، پروانه تأسيس مطب براي شهر محل اشتغال آنان با رعايت اين آئين نامه صادر مي شود .
ماده 7- پزشکاني که به افتخار بازنشستگي نايل شده يا مي شوند و با رعايت قوانين زمان اشتغال به کار پزشکي خود پروانه دائم پزشکي دريافت داشته اند يا استحقاق دريافت آن را دارند ،براي هر شهري که مايل باشند پروانه مطب صادر مي شود .
ماده 8- براي پزشکاني که در تاريخ تصويب قانون تاسيس مطب در حين انجام خدمت يک ماهه (موضوع قانون خدمت يک ماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکي و پيرا پزشکي مصوب 24/8/1360 ) انجام خدمت موضوع ( لايحه قانون خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 24/9/1358  )بوده اند پس از پايان خدمت مذکور در صورت تمايل پروانه مطب براي شهرهايي که قبل از تصويب قانون در آنها مطب داشته اند،صادر مي شود.
ماده 9- پزشکاني که در تاريخ تصويب قانون تأسيس مطب بر طبق قوانين موضوعه مشغول طي دوره تخصصي (رزيدنتي)بوده و مي باشند،پس از اخذ تخصص و انجام خدمات موضوع قانون 24/9/1358 يا قانون 4/3/1360 در صورت تمايل آنان پروانه مطب براي شهري که سابقه مطب قانوني قبل از رزيدنتي در آن داشته اند صادر خواهد شد.
ماده10- پزشکاني که قبل از تصويب قانون اجازه تأسيس مطب با رعايت قوانين موضوعه در هر شهر مطب داشته اند و در تاريخ تصويب قانون مذکور به علت مسافرت يا بيماري يا به هر علت ديگر مطب خود را تعطيل کرده اند ،در صورت تقاضاي پزشک براي همان شهر پروانه مطب صادر مي شود .
ماده 11- براي پزشکاني که از تاريخ 18/5/1362 تا تاريخ تصويب اين آئين نامه ،پروانه طبابت دريافت داشته اند ،در صورت تمايل آنان براي همان شهر محل اشتغال پروانه مطب صادر مي شود .
ماده 12- وضع پزشکان مشمول تبصره دو قانون اجازه تأسيس مطب در پرسشنامه و پروانه هاي مربوط قيد مي شود.پزشکان مذکور پس از پايان جنگ تحميلي و بازگشت به شهرهاي محل طبابت سابق خود ،ملزم به اعلام موضوع به وزارت بهداري و سازمان نظام پزشکي مرکز مي باشد ،سازمان نظام پزشکي نيز مراتب را به وزارت بهداري اطلاع خواهد داد .اين گونه پزشکان در صورتي که امتياز لازم در ماده 13 را کسب کرده باشند تقاضاي صدور اجازه تأسيس مطب بر طبق ماده 15 اين آئين نامه براي هر شهري بنمايند.در صورتي که امتياز لازم به حد نصاب نرسيده باشد بايد آن شهر ويا هر يک از مناطق پنج گانه موضوع ماده 13 اين آئين نامه اجازه تأسيس مطب تحصيل نمايند .وزارت بهداري مکلف است در صورت احراز شرايط در مدت يک ماه پروانه مطب آنان را بر طبق ماده 15 اين آئين نامه صادر نمايد.
ماده 13- اعلام نياز وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي بسته به جمعيت محل و تعداد پزشکان آن محل و اولويت دادن به مناطق محروم خواهد بود که بر طبق آن پروانه صادر مي شود، مدت توقف پزشک در يک نقطه بسته به کيفيت منطقه خدمت او  (با توجه به عوامل محروميت از تسهيلات زندگي و بدي آب و هوا موضوع آئين نامه مربوطه مصوب هيأت وزيران و تغييرات بعدي آن )و کسب امتيازات لازم خواهد بود.اين مناطق به 7 درجه تقسيم مي شود. درجه 1- مناطقي که پس از سه سال خدمت مجاز پزشکي در آنجا ،پزشک مي تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دريافت دارد.
درجه 2- مناطقي که پس از سه ونيم(5/3) سال خدمت مجاز پزشکي در آنجا ،مي تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دريافت دارد.
درجه 3- مناطقي که پس از چهار سال خدمت مجاز پزشکي در آنجا پزشک مي تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دريافت دارد.
درجه 4- مناطقي که پس از پنج سال خدمت مجاز پزشکي در آنجا پزشک مي تواند در هر شهر از کشور  پروانه مطب دريافت دارد.
درجه5-مناطقي که پس از شش سال خدمت مجاز پزشکي درآنجا پزشک مي تواند در هرشهر از کشور پروانه مطب دريافت دارد .
درجه 6- مناطقي که پس از 7 سال خدمت مجاز پزشکي در آنجا پزشک مي تواند در شهر از کشور پروانه مطب دريافت دارد .
درجه 7- مناطقي که پس از چهارده سال خدمت مجاز پزشکي در آنجا پزشک مي تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دريافت دارد .
تبصره 1- کليه خدمات قانوني پزشکان با احتساب ضرايب و امتيازات مربوطه در ماده فوق و تبصره هاي آن به حساب خواهد آمد .منظور از خدمات قانوني پزشکي ،خدمت وظيفه عمومي ،خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي و خدمت خارج از مرکز و خدمت يک ماهه پزشکان براساس قوانين مربوطه مي باشد.
تبصره 2- در صورتي که پزشکان پس از اخذ پروانه تأسيس مطب بخواهند بطور تمام وقت و بدون مطب در شهري که براي آن پروانه مطب گرفته اند در خدمات دولتي انجام وظيفه نمايند ،مدت خدمت آنان به همان ترتيب فوق محاسبه خواهد شد .
تبصره 3- پزشکان کادر هيات علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور و پزشکان کادر ثابت نيروهاي مسلح (ارتش ،ژاندارمرج،شهرباني،سپاه)و پزشکاني که در استخدام رسمي وزارت بهداري بوده و در طرح خود کفايي و يا طرح هاي تمام وقت بهداشتي درماني به خدمت اشتغال دارند ،تا زماني که در اين مراکز خدمت مي کنند با تشخيص عالي ترين مقام اجرائي هر يک از سازمان هاي مذکور، از شمول ماده فوق مستثني بوده و براي آنان در همان شهر محل خدمتشان با رعايت ساير قوانين مربوطه با قيد علت ، پروانه تأسيس مطب صادر خواهد شد.
تبصره4-سوابق طبابت پزشکاني که به صورت قانوني قبل از تصويب اين آئين نامه اقدام به طبابت کرده اند ، همچنين سابقه کادر پزشکي مجاز آنان ،به نحوه فوق محاسبه مي شود.
تبصره 5- پزشکان زماني مي توانند براي هر يک از شهرهاي کشور با تمايل خود تقاضاي تأسيس مطب نمايند که با احتساب ضرايب زير حداقل 420 امتياز کسب نمايند:
1- هر سال خدمت پزشکي در مناطق درجه 1 ماده فوق 140 امتياز دارد .
2 - هر سال خدمت پزشکي در مناطق درجه 2 ماده فوق 120 امتياز دارد
3- هر سال خدمت پزشکي در مناطق درجه 3 ماده فوق 105 امتياز دارد .
4- هر سال خدمت پزشکي در مناطق درجه 4 ماده فوق 84 امتياز دارد .
5- هر سال خدمت پزشکي در مناطق درجه 5 ماده فوق 70 امتياز دارد.
6- هر سال خدمت پزشکي در مناطق درجه 6 ماده فوق 60 امتياز دارد.
7- هر سال خدمت پزشکي در مناطق درجه 7 ماده فوق 30 امتياز دارد .
تبصره 6- کسري مدت يکسال در مناطق هفتگانه نيز بر طبق ضوابط فوق محسوب مي شود و در محاسبه امتيازات مربوطه به روز ، اعشار کمتر از نيم امتياز حذف مي شود و امتياز نيم يا بيشتر ، يک امتياز محسوب مي شود.
تبصره 7- تعيين نياز پزشکي مناطق موضوع ماده 13 با توجه به کليه عوامل محلي و امکانات پزشکي و جمعيت ، براساس آمار و اطلاعات رسمي و مکتسبه و نيز اولويت مناطق از لحاظ خدمات پزشکي و ضوابط تغيير عوامل مطب از شهري به شهري ديگر در خلال مدت موضوع ماده 13 و همچنين ضوابط اولويت انتخاب محل از طرف پزشک با رعايت اين آئين نامه، همه ساله از طرف کميسيوني متشکل از دو نفر نماينده وزارت بهداري و دو نفر نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي به انتخاب شوراي عالي نظام پزشکي ، مشخص مي شود . تصميمات کميسيون با رأي اکثريت لازم الاجرا مي باشد.  
ماده 14- مفاد سرنسخه و تابلوي پزشکان و داشتن دومطب در يک شهرستان بر اساس مقرراتي خواهد بود که به تصويب شوراي عالي نظام پزشکي رسيده يا خواهد رسيد . ضمناً نشاني کامل پزشک و شماره پروانه در ذيل نسخ منعکس مي شود .
ماده 15- پزشکاني که قصد تغيير شهر محل طبابت خود را دارند و بر طبق ماده 13 اين آئين نامه تمام مدت خدمت پزشکي خود را انجام داده اند مراتب را به نظام پزشکي اعلام و نظام پزشکي در صورت تأييد ، موافقتنامه خود را با پروانه محل فعلي پزشک همراه با کپي مدارک مثبته حصول شرايط مندرج در ماده 13 به وزارت بهداري ارسال خواهد داشت ، وزارت بهداري مکلف است در صورتي که موافقتنامه همراه مدارک کافي باشد تبديل پروانه را در مدت 15 روز انجام دهد و الا مراتب را به نظام پزشکي جهت رفع نقص اعلام خواهد نمود و در هر صورت مهلت تبديل پروانه از زمان وصول موافقتنامه کامل بيش از 15 روز نخواهد بود .پزشکاني که در خلال مدت هاي تعيين شده در ماده 13 قصد تغيير محل طبابت خود را دارند نيز موظفند مراتب را با ذکر دلايل به نظام پزشکي مرکز اعلام نمايند.نظام پزشکي مستندات پزشک مذکور و نيز نظريه خود را به وزارت بهداري اعلام خواهد کرد تا بر طبق ضوابط تغيير محل مطب در ظرف مدت مذکور اقدام به عمل خواهد آورد .
ماده 16- پزشکاني که به موجب آئين نامه قبلي براي اولين بار پروانه مطب دريافت داشته اند وزارت بهداري رونوشت پرسشنامه و پروانه تأسيس مطب آنان را به نظام پزشکي ارسال مي دارد.
ماده 17- تغيير محل مطب به شهرهايي که تراکم پزشک يا تسهيلات زندگي کمتر است ضمن حفظ حق افتتاح مجدد مطب در محل قبلي با اعلام موضوع به نظام پزشکي و موافقت وزارت بهداري و تحويل پروانه قبلي مجاز خواهد بود.
ماده 18- نظام پزشکي مکلف است يک نسخه از فرم هاي ثبت نام سالانه پزشکان در نظام پزشکي مرکز را که بر اساس مقررات نظام پزشکي صورت مي گيرد براي ضبط در پرونده هاي آنان به وزارت بهداري ارسال نمايد .
ماده 19-به استثناي مشمولان ماده 16 اين آئين نامه کليه پزشکان اعم از اينکه قبل از تاريخ 18/5/1362 ، مطب داشته اند يا بعداً تقاضاي تأسيس مطب نمايند، ملزم به تکميل پرسشنامه هاي موضوع اين آئين نامه خواهند بود.
ماده 20- پزشکاني که قبل از 18/5/1362 بر اساس قوانين زمان فراغت از تحصيل ،حق دريافت پروانه موقت يا دائم داشته و از اين حق استفاده نکرده اند مي توانند طبق قوانين موجود پروانه پزشکي مربوط را دريافت و براي شهرهاي مجاز بر طبق اين آئين نامه و قوانين موضوعه ،پروانه مطب تحصيل نمايند.
ماده 21-
اين آئين نامه جايگزين مصوبه شماره 92230 مورخ 9/12/1362 هيات وزيران مي باشد و با رعايت قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان و ساير قوانين قابل اجراست .

آئين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ماده32- از تاريخ تصويب اين آئين نامه کليه امور مذکور در آئين نامه اجرايي مصوب 17/11/1362 هيئت وزيران موضوع قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 18/5/1362 مجلس شوراي اسلامي و ضوابط اجرايي مصوب 18/4/1364 موضوع آئين نامه اجرايي مصوب مورخ 17/11/1363 به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي محول مي گردد .
تبصره – ضوابط بهداشتي و تسهيلات لازم براي بيماران در مطب تابع ضوابط و مقررات و دستورالعمل هايي است که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تعيين و ابلاغ مي گردد.
ماده 33-
تأسيس و تغيير محل مطب بايد با اجازه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و کسب پروانه مربوطه صورت گيرد،درغير اين صورت بلافاصله محل کار غير مجاز از طرف وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي تعطيل و متخلف به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون تا پنجاه ميليون ريال محکوم خواهد شد که در صورت تکرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جريمه از پنج ميليون تا صد ميليون ريال محکوم خواهد شد.

 اصلاح آئين نامه اجرائي  قانون اجازه تأسيس مطب ،  مصوب 14/7/1370

 هيات وزيران در جلسه 14/7/1370 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و به استناد تبصره(3) ماده واحده قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 1362 تصويب نمود متن زير به عنوان تبصره (8) به ماده (13) آئين نامه اجرائي قانون اجازه مطب اضافه گردد :
تبصره – وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مي تواند براي پزشکان عضو هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي که فاقد پروانه دائم پزشکي هستند و بارعايت مقررات مربوط در دانشگاه هاي علوم  پزشکي مناطق غير مجاز(موضوع تبصره ماده يک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 1368 ) استخدام شده و مشغول انجام خدمت مي باشند،به شرط آن که پنج سال تمام از تاريخ استخدام آنان گذشته باشد،پروانه تأسيس مطب صادر نمايد .اين گونه پروانه مادام  که پزشک مربوط عضو هيات علمي مي باشد ،اعتبار خواهد داشت.

اصلاح آئين نامه قانون اجازه تاسيس مطب ، مصوب 16/12/1374

 هيات وزيران در جلسه مورخ 16/12/1374 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اجازه تاسيس مطب مصوب 1362 تصويب نمود :
آئين نامه اجرائي قانون اجازه تاسيس مطب به شرح زير اصلاح مي شود :
متن زير به قسمت آخر تبصره 7 ماده 13 اضافه مي شود :
«کميسيون مجاز است در موارد خاص بيماري ،از کار افتادگي ،شرايط خانوادگي و نياز پزشک و پزشکاني که از خارج به کشور مراجعت مي کنند ،مسئله را رسيدگي و بدون محدوديت موضوع اين ماده ،براي صدور پروانه تأسيس مطب مجوز صادر کند .»
1-متن زير به عنوان تبصره 9 به ماده 13 اضافه مي شود :
تبصره 9- پزشکاني که داراي شرايط زير باشند از کسب امتيازات اين ماده معاف هستند و براي آنان پروانه مطب مشروط صادر مي شود :
الف-کليه کارکنان رسمي و ثابت وزارت خانه ها ،موسسات و شرکت هاي دولتي باداشتن پروانه دائم پزشکي به درخواست بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوط در محل خدمت آنان .
ب- زنان متأهل پزشک و دندانپزشک عمومي با داشتن پروانه دائم پزشکي و دو سال خدمت در هر نقطه از کشور در محل اقامت دائمي همسر .
ج- کليه پزشکان و دندانپزشکان عمومي و متخصص که 45 سال تمام سن دارند بدون قيد و شرط .
د- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مجاز است (420) امتياز موضوع اين ماده را در مناطق مجاز موضوع قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان به(300)امتياز و در مورد ايثارگران به (200) امتياز تقليل دهد و تغييرات بعدي در محدوده امتيازات ياد شده  باتوجه به شرايط مناطق طبق دستور العملي است که به تصويب وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مي رسد .
ه- پروانه مطب مشمولان قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان که به طور مشروط در محل خدمت موضوع قانون ياد شده ،صادرشده است ،پس از پايان خدمات قانوني لغو شده نخواهد شد .

 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون اجرايي قانون اجازه تاسيس قانون ،مصوب 21/9/1375

 هيات وزيران در جلسه مورخه 21/9/1375 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و به استناد تبصره (3) ماده واحده  قانون اجازه تاسيس مطب مصوب 1362 تصويب نمود متن زير به عنوان تبصره 10 به ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون اجازه تأسيس مطب اضافه شود.
تبصره 10 – وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مجاز است :
الف- براي هر سال حضور داوطلبانه پزشکان رزمنده در جبهه قبل از تحصيل يا دوران تحصيل–همچنين براي هر سال اسارت آزادگان (140)امتياز موضوع تبصره (5)اين ماده را اعمال کند.
ب-براي جانبازان انقلاب اسلامي که داراي بيست و پنج درصد (25%) جانبازي و بيشتر هستند،به ازاي هر يک درصد جانبازي ،(4)امتياز منظور کند.
ج- براي همسران و فرزندان شهدا، پس از دوسال خدمت قانوني ايشان که در هر نقطه از کشور انجام مي گيرد ،براساس ضوابط مربوط پروانه مطب در هر محلي که درخواست کنند،صادر کند

 مصوبه کميسيون تبصره 7 ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون اجازه تأسيس مطب ،اسفند

کميسيون تبصره 7 ماده 13 آيين نامه اجرائي قانون اجازه تأسيس مطب در جلسات مورخ 8/12/1380 و15/12/1380 شرايط جديدي براي استفاده از تسهيلات تبصره 7 ماده 13 آئين نامه مذکور تصويب کرد متن کامل مصوبه کميسيون تبصره 7 ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون اجازه تأسيس مطب بدين شرح است :
الف- شرايط کلي افراد استفاده کننده از تبصره 7 ماده 13
1-  داراي پروانه دائم پزشکي
2-  در نظر گرفتن شهر محل انجام تعهدات دستياري (ضريب
k) در مورد متخصصين
3- اعلام نياز از مراکز خيريه ،دولتي يا خصوصي مورد تأييد معاونت درمان دانشگاه مربوطه ب)شرايط خاص افراد استفاده کننده از تبصره 7 ماده 13
1- پزشکان و دندانپزشکاني که با تأييد شوراي عالي مبتلا به بيماري جسمي صعب العلاج مي باشند،جهت اشتغال در مراکز درماني خصوصي،خيريه و يا تاسيس مطب در شهر محل سکونت نامبرده
2- خانم هاي پزشک و دندانپزشک متأهل جهت اشتغال در مراکز درماني خيريه ،خصوصي يا دولتي در شهر محل سکونت همسر
3 - خانم هاي پزشک و دندانپزشک مشمول بند (ب)تبصره 9 ماده 13 که اکنون مطلقه هستند يا همسرشان فوت گرديده است ،جهت تأسيس مطب در شهر محل سکونت 
4- خانم هاي پزشک و دندانپزشک متاهل که همسرشان کادر ثابت نيروهاي مسلح و يا کارکنان رسمي دولت مي باشند ،جهت تأسيس مطب در محل سکونت همسر  و درمورد پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان شاغل رسمي ادارات دولتي و يا کادر ثابت نيروهاي مسلح مي باشند،جهت اشتغال در مراکز درماني خصوصي ،خيريه يا دولتي در شهر محل سکونت همسر و تأسيس مطب در مناطق مجاز پنج استان بزرگ .
5- پزشکان و دندانپزشکان فارغ التحصيل خارج از کشور که از ارز دولتي استفاده نکرده اند جهت تأسيس مطب در شهر محل سکونت طبق تأييد کلانتري
6- پزشکان و دندانپزشکاني که به طور قرار داد خريد خدمت –شرکتي –پيماني شاغل در بخش دولتي يا لشکري هستند جهت تأسيس مطب در شهر محل خدمت نامبرده مشروط به همکاري در بخش دولتي يا لشکري حداقل يک شيفت کامل در روز به تأييد کارگزيني اداره مربوطه و عدم نياز در ساعات غير اداري در مورد ارتش و سپاه با تأييديه از ستاد مشترک
7- پزشکان و دندانپزشکاني که يکي از اعضاي اصلي خانواده شان (پدر-مادر-همسر- فرزند)داراي بيماري صعب العلاج با تأييد شوراي عالي پزشکي مي باشند جهت اشتغال در بخش خصوصي يا تأسيس مطب در مناطق مجاز پنج استان بزرگ کشور بدون در نظر گرفتن سقف جمعيت و در صورت تک فرزند بودن ،تأسيس مطب در شهر محل سکونت پدر و مادر
8- پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان در يکي از دانشگاههاي شهر محل سکونت همسر، دانشجو  باشند جهت اشتغال در بخش خصوصي يا تأسيس مطب در يکي از شهرستان هاي مجاز يا اشتغال در يکي از مراکز خيريه ،خصوصي و يا دولتي در همان شهر 9- خانم هاي پزشک و دندانپزشک عمومي متأهل که خدمات قانوني را در مناطق ضريب دار گذرانده اند جهت اشتغال در مراکز درماني خصوصي،خيريه يا دولتي يا تأسيس مطب در شهر محل سکونت همسر
10- همسر و فرزند شهدا ،جهت اشتغال در مراکز درماني خيريه ،دولتي و يا خصوصي در پنج شهر بزرگ يا تأسيس مطب در شهرهاي مجاز استان
11- پزشکان و دندانپزشکاني که طبق مندرجات شناسنامه ،خود يا همسر متقاضي به شرح ذيل بومي شهر مورد درخواست شناخته شوند (پدر ،مادر،خود متقاضي و يا همسرايشان سه نفر از 4 نفر مذکور متولد آن شهر باشند.) با کسب حداقل 250 امتياز براي پنج شهر بزرگ و بدون کسب امتياز براي شهرهاي مجاز استان مربوطه 
12- پزشکان و دندانپزشکاني که طبق برگ قيم نامه يا کفالت نامه و يا ...از اداره سرپرستي وابسته به وزارت دادگستري ، سرپرستي خانواده به عهده ايشان باشد با رعايت ساير مقررات مربوط جهت اشتغال در بخش خصوصي يا تأسيس مطب ( در شهر محل سکونت پدر و مادر )
13-پزشکان و دندانپزشکان عمومي و متخصص داراي پروانه دائم که در استخدام رسمي يکي از ادارات عمومي غير دولتي باشند (با ارائه حکم استخدامي و گواهي معتبر از عالي ترين مقام اجرايي اداره مربوطه مبني بر موافقت با کار خصوصي نامبرده در ساعات غير اداري )جهت اشتغال در بخش خصوصي يا تأسيس مطب مشروط در شهر محل خدمت
 14-موارد خاصي که با تشخيص سازمان نظام پزشکي داراي مشکلات خاص مي باشند 

فایل صوتی ترجمه سوره یوسف

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 
                                                   _  طرح سوالات  
                                         _  پاسخ سوالات

.

 

 

 


 
Mail Inbox

 

ورود کاربران

حدیث روز

امام زمان حضرت مهدي -عجل الله تعالی فرجه الشریف- فرمودند: إِنّا غَیْرُ مُهْمِلینَ لِمُراعاتِكُمْ، وَلا ناسینَ لِذَكْرِكُمْ، وَلَوْلا ذلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ الَّلأْواءُ وَاصْطَلَمَكُمُ الاَْعْداءُ ... ما در رسیدگى و سرپرستى شما كوتاهى و اهمال نكرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم كه اگر جز این بود، دشوارى ها و مصیبت ها بر شما فرود مى آمد و دشمنان، شما را ریشه كن مى نمودند ... احتجاج، ج2، ص323